Veel gestelde vragen

Voor reisorganisaties

 • Er worden geen facturen verstrekt. Voor de geïncasseerde bedragen wordt een rekening-courant verhouding aangehouden.
 • Stuur de jaarstukken - bij voorkeur per mail - naar jaaropgaaf@calamiteitenfonds.nl of per post naar Calamiteitenfonds, Postbus 4040, 3006 AA  ROTTERDAM

 • Reisorganisatoren die aan het fonds deelnemen kunnen voor hun klanten, aan wie zij vanwege een calamiteit hulp en bijstand hebben verleend, de claim bij het Calamiteitenfonds indienen. Dit kan tot twee maanden na de vaststelling van de calamiteit. Meer informatie is te vinden in de Uitvoeringsregeling schadeafwikkeling.

  Een lijst met in te zenden bijlagen staat op pagina 4/4 onder punt 7.

 • Dat is een “door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis”. Een bijzondere situatie dus die veroorzaakt is door molest of een natuurramp en die zeer ongewoon is in het bezochte land in een bepaalde periode. Voorbeeld: in de Alpenlanden is sneeuw in de winter gewoon, maar het ontbreken van sneeuw is geen natuurramp en dat is dus geen calamiteit.
 • Een negatief reisadvies is een uitdrukking die vaak gebruikt wordt maar die geen formele status heeft. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert wel de uitdrukking 'niet reizen'. Bij de besluitvorming door de Calamiteitencommissie worden de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de overwegingen betrokken. Dit betekent echter niet dat een ontradend reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken per definitie leidt tot een uitkeringsvatbare situatie. De Calamiteitencommissie is volledig onafhankelijk. Alleen de besluiten van die Commissie bepalen of het Calamiteitenfonds wel of niet uitkeert.
 • Alle onder de (ANVR-)reisvoorwaarden met een deelnemende reisorganisatie gesloten reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer (niet zijnde luchtvervoer) en overeenkomsten van verblijf. Onder deze definitie vallen ook de zogenoemde eigen-vervoerreizen en buspendels. Losse huurovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld de huur van een auto, vallen niet onder de garantieregeling evenmin als losse overeenkomsten van luchtvervoer.
 • Nee, dat kan niet.
  Een raamovereenkomst bevat specifieke afspraken tussen de organisator/Calamiteitenfondsdeelnemer en diens klant/opdrachtgever.
  De wet op de reisovereenkomst is niet van toepassing op deze overeenkomsten.
  De reizen die worden verkocht onder een raamovereenkomst zijn geen pakketreisovereenkomsten gesloten met een deelnemer.
  De dekking van het Calamiteitenfonds kan dan niet van toepassing zijn.

 • De garantie van het Calamiteitenfonds geldt voor overeenkomsten met consumenten:

  - die woonachtig zijn in Nederland;
  - die niet woonachtig zijn in Nederland, maar:

  - van wie de reis vanuit Nederland vertrekt;
  - die geboekt hebben op de Nederlandse (.nl) website van de deelnemer;
  - die geboekt hebben via het Nederlandse callcenter van de deelnemer;
  - die geboekt hebben via een Nederlandse doorverkoper (fysieke vestiging) of via een ZRA (mobiele doorverkoper) gevestigd in Nederland.

  Als één van bovenstaande situaties van toepassing is dan beschouwt het Calamiteitenfonds de boeking als gemaakt in Nederland. Daarmee is de garantieregeling van toepassing.

 • Nee, in artikel 3 lid 2 garantieregeling staat dat losse overeenkomsten van luchtvervoer niet onder de garantieregeling vallen.

 • Molest is bijvoorbeeld (burger-)oorlog, opstand, oproer, terrorisme en rellen.
 • Dat is een abnormale gebeurtenis die met een grote mate van zekerheid zal leiden tot een calamiteit.
  De abnormale gebeurtenis moet in tijd en plaats zijn af te bakenen.
  Denk bijvoorbeeld aan een in kracht toenemende naderende orkaan die zeer waarschijnlijk de infrastructuur op een bepaalde bestemming ernstig zal ontwrichten.
 • Een dekkingsbeperking betekent dat u niet langer met garantie van het Calamiteitenfonds kan afreizen naar het land of gebied waarvoor de dekkingsbeperking is ingesteld.
 • Zodra er een dekkingsbeperking voor een land of gebied is vastgesteld kunnen u of de reisorganisator de reis vanaf 3 dagen vóór de overeengekomen reisdatum kosteloos annuleren.

 • De Calamiteitencommissie moet de overtuiging hebben dat de reisorganisator niet langer de mogelijkheid heeft om de reis uit te voeren vanwege een calamiteit (een abnormale gebeurtenis). Dan is er sprake van een uitkeringsvatbare situatie en zal het Calamiteitenfonds uitkeren.
 • Ja dat kan. Denk bijvoorbeeld aan de naderende orkaan.
 • Nee, alleen als de reisorganisator als gevolg van de calamiteit de reis (in redelijkheid) niet meer kan uitvoeren is sprake van een uitkeringsvatbare situatie.
 • Nee. Het is de Calamiteitencommissie die bepaalt of een ongewone situatie moet worden beschouwd als een calamiteit. Als de Calamiteitencommissie die ongewone situatie als calamiteit beschouwt dan ontstaat er een zogenoemde uitkeringsvatbare situatie.
 • Bij reisaanpassing vergoedt het calamiteitenfonds de meerkosten van die reisaanpassing. Als de reis moet worden afgebroken vergoedt het Calamiteitenfonds de meerkosten van de repatriëring naar Nederland en wordt een vergoeding voor niet genoten reisdagen gegeven.
 • Dat zijn de dagen waarop de reisorganisator zijn verplichtingen uit de reisovereenkomst niet heeft kunnen nakomen en hij u ook geen alternatief programma heeft kunnen aanbieden.

  Ofwel wanneer uw reis - tijdelijk of definitief - gestaakt is geweest.

  Is uw reis aangepast? Dan heeft u een gelijkwaardig alternatief reisprogramma gekregen en is geen sprake van niet genoten reisdagen. 

 • De zin op het boekingsformulier “Op deze overeenkomst is de garantieregeling van het Calamiteitenfonds van toepassing” is voor uw klant het bewijs dat sprake is van garantie.

 • Bij annuleringen en afgelastingen van de reis en bij het niet aanvangen van een reis als gevolg van een dekkingsbeperking, moet de consumentenbijdrage aan de consument worden terugbetaald.
 • De garantieregeling van het Calamiteitenfonds is uitsluitend van toepassing op calamiteiten die het gevolg zijn van een natuurramp of van molest. Gezondheidsproblemen als SARS, vogelgriep of varkensgriep vallen niet onder de definitie natuurramp of molest. Deze gezondheidsproblemen vallen dus niet onder de werkingssfeer van het Calamiteitenfonds.

Voor reizigers

 • U kunt via 'Deelnemer zoeken' in de deelnemerslijst van het Calamiteitenfonds zoeken. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt.

 • Consumenten/reizigers die onder onze garantieregeling tijdens hun vakantie een calamiteit meemaakten dienen hun claim in bij de reisorganisator. Dit kan tot één maand na terugkeer.

 • U heeft garantie van het Calamiteitenfonds wanneer u een reis boekt bij een aan het fonds deelnemende reisorganisatie.
  U betaalt een bijdrage van € 2,50 per boeking (max. 9 personen op 1 boeking).
 • Een dekkingsbeperking betekent dat u niet langer met garantie van het Calamiteitenfonds kan afreizen naar het land of gebied waarvoor de dekkingsbeperking is ingesteld.
 • Die vraag kan niet zomaar met ja of nee worden beantwoord. In dit soort gevallen geldt het zogenoemde commune recht. In de wet staat dat de reis overeenkomstig (en gelijkwaardig aan) het oorspronkelijke aanbod uitgevoerd moet worden. Als dit niet mogelijk is heeft de klant het recht de reis zonder betaling van een beëindigingsvergoeding te annuleren (BW 7: 509.3). Als de reis wordt uitgevoerd dan moet die voldoen aan de verwachtingen die u als klant redelijkerwijze mocht hebben. Voldoet de reis niet aan die verwachtingen dan is uw reisorganisator aansprakelijk voor de gevolgen.
 • Volg de instructies van uw reisorganisator of de lokale vertegenwoordiger, agent of hotelier. U hoeft zelf geen contact met het Calamiteitenfonds te zoeken. Uw reisorganisator zal u informeren over de afwikkeling van uw schadeclaim. Soms gebeurt dat ter plaatse, maar meestal pas na uw terugkeer in Nederland.
 • De rechten en plichten van de reiziger en de reisorganisator zijn geregeld in de reisvoorwaarden, de onvermijdelijke "kleine lettertjes" bij de afgesloten overeenkomst. ANVR-leden gebruiken de door de ANVR mede opgestelde reisvoorwaarden. Met vragen over deze reisvoorwaarden kunt u bij de ANVR terecht via www.anvr.nl. Het Calamiteitenfonds kan u hierbij niet helpen. Wel kunt u voor juridisch advies en een antwoord op de gestelde vraag terecht bij een juridisch adviseur. Denkt u hierbij aan de juridische ledenservice van bijvoorbeeld de Consumentenbond, de ANWB, de vakbond, de ouderenbond, een wetswinkel of het Juridisch Loket.
 • Nee, het Calamiteitenfonds behandelt geen klachten. Wanneer u vindt dat uw reis niet is uitgevoerd zoals bij de boeking is afgesproken en de reisorganisator lost de klacht niet naar uw tevredenheid op, dan kunt u terecht (onder voorwaarden en binnen de hiervoor vastgestelde periode) bij de Geschillencommissie Reizen via www.degeschillencommissie.nl. Is uw reisorganisatie niet (via een ANVR-lidmaatschap of op vrijwillige basis) bij de Geschillencommissie aangesloten? Dan kunt u altijd naar de rechter stappen.
 • Mail uw vraag dan naar info@calamiteitenfonds.nl.