Garantieregeling

Garantieregeling
Klik hier voor de downloadbare pdf.

Artikel 1 Doel
Lid 1
De Stichting Calamiteitenfonds Reizen hierna te noemen: het Calamiteitenfonds, heeft zich overeenkomstig en binnen de grenzen van haar hieronder te vermelden statutaire doelstellingen ten opzichte van haar deelnemers verplicht tot het doen van uitkeringen aan en voor reizigers. Door de boeking bij een deelnemer aanvaardt de reiziger deze garantie.

Lid 2
Het Calamiteitenfonds heeft ten doel het doen van uitkeringen aan of voor reizigers en al hetgeen daaraan dienstbaar kan zijn ter zake van op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten pakketreisovereenkomsten, gekoppelde reisarrangementen of overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf indien deze reizigers geldelijke schade lijden in gevallen dat de betrokken deelnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig kan of mag nakomen als gevolg van een (dreigende) calamiteit.

Artikel 2 Begrippen
In deze garantieregeling wordt verstaan onder:
a.
Boeking: de met een reiziger afgesloten pakketreisovereenkomst, gekoppeld reisarrangement of overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf.

b.
Calamiteit: de door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

c.
Calamiteitencommissie: het onafhankelijke orgaan van het Calamiteitenfonds dat besluiten neemt over calamiteiten en uitkeringsvatbare situaties.

d.
Deelnemer: de handelaar die een geldige deelnemersovereenkomst heeft met het Calamiteitenfonds.

e.
Dekkingsbeperking: in geval van een dreigende calamiteit stelt de calamiteitencommissie vast dat in verband met het daaruit voortvloeiende risico van gevaar voor de persoon en/of de goederen van de reiziger, de reiziger gedurende een bepaalde tijd niet met garantie van het Calamiteitenfonds kan afreizen naar het land of bepaalde gebied waarvoor de dekkingsbeperking is ingesteld.

f.
Doorverkoper: de handelaar, anders dan de organisator, die pakketreizen aanbiedt die door de organisator zijn samengesteld, of bemiddelt in de verkoop van overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf.

g.
Gekoppeld reisarrangement: ten minste twee verschillende soorten reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden afgenomen, die geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, waarbij een handelaar:

i)
tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert; of

ii)
op gerichte wijze de afneming van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere handelaar faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere handelaar wordt gesloten, een en ander conform Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

h.
Handelaar: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met betrekking tot onder Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vallende overeenkomsten en overeenkomsten van vervoer en of overeenkomsten van verblijf handelt, mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, ongeacht of hij optreedt als organisator, doorverkoper, handelaar die een gekoppeld reisarrangement faciliteert of reisdienstverlener.

i.
Organisator: de handelaar die pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via of samen met een andere handelaar aanbiedt, of de handelaar die de gegevens van de reiziger aan een andere handelaar verstrekt overeenkomstig Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

j.
Overeenkomst van verblijf: de overeenkomst inzake accommodatie die niet wezenlijk deel uitmaakt van personenvervoer en die niet voor bewoning is bestemd, zoals een hotel of een vakantieappartement.

k.
Overeenkomst van vervoer: de overeenkomst inzake personenvervoer, zoals per bus of per boot.

l.
Pakketreisovereenkomst: de overeenkomst inzake de gehele pakketreis of, indien de pakketreis uit hoofde van afzonderlijke overeenkomsten wordt geleverd, alle overeenkomsten die betrekking hebben op de reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis, overeenkomstig Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

m.
Reiziger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een boeking heeft gemaakt die onder deze garantieregeling valt.

n.
Uitkeringsvatbare situatie: indien bij een calamiteit er in zodanige mate sprake is van gevaar voor de persoon en/of de goederen van de reiziger of in zodanige mate de infrastructuur is aangetast dat de nakoming van de verplichtingen van een deelnemer voortvloeiende uit een boeking met een consument in redelijkheid niet van de deelnemer kan worden verwacht.

Artikel 3 Uitkeringen
Lid 1
Uitkeringen zullen alleen geschieden indien en voor zover:
a
de overeenkomst is afgesloten met een deelnemer van het Calamiteitenfonds;
b
de calamiteitencommissie heeft vastgesteld en bekendgemaakt dat voor de plaats waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd een uitkeringsvatbare situatie bestaat of heeft bestaan en de reis, het vervoer of het verblijf vóór de bekendmaking van de vaststelling was aangevangen;
c
de reiziger zijn schade niet kan verhalen op derden en/of de deelnemer.

Lid 2
Uitkeringen zullen de betaalde reissom, vervoersgelden of verblijfsgelden, in voorkomend geval vermeerderd met de meerkosten van repatriëring of aanpassing van een reis of verblijf, niet te boven gaan.

Lid 3
Van vergoeding zijn uitgesloten:
Sub a
Losse overeenkomsten van luchtvervoer en losse overeenkomsten van autohuur;

Sub b
betaalde verzekeringspremies, poliskosten, visumkosten, wijzigingskosten, fax- en telefoonkosten, administratiekosten, creditcardkosten, borgsommen, rentekosten, proceskosten, bijdrage voor het Calamiteitenfonds en soortgelijke kosten die geen onderdeel vormen van de reissom.

Sub c
boekingen die uitsluitend tot stand zijn gekomen op basis van loterijen, spaarzegels, Airmiles en soortgelijke niet volledig met contant of giraal geld betaalde boekingen.

Lid 4
Indien en voor zover met inachtneming van het hiervoor bepaalde recht op uitkering bestaat, geldt dat de vergoedingsplicht van het Calamiteitenfonds is beperkt tot een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500) per reiziger per schadegeval.
Het meerdere is door het Calamiteitenfonds namens en ten gunste van de reiziger verzekerd. In geval van schade zal het Calamiteitenfonds namens de betrokken reiziger de schade met de verzekeraar afwikkelen onverminderd het recht van de reiziger als verzekerde om zich voor uitkering rechtstreeks tot de verzekeraar te wenden.

Artikel 4 Uitkeringsvatbare situatie
Lid 1
Of er sprake is van een uitkeringsvatbare situatie als bedoeld in artikel 2 onder n. staat uitsluitend ter beoordeling van de calamiteitencommissie als bedoeld in artikel 19 van de statuten van het Calamiteitenfonds.

Lid 2
De reiziger dient zich – op straffe van verlies van zijn recht op uitkering – te houden aan de vaststelling en instructies van de calamiteitencommissie.
Het Calamiteitenfonds zal hem deze zo spoedig mogelijk, onder meer via de publieke media en/of de deelnemer, bekend maken.

Artikel 5 Dekkingsbeperking
Lid 1
Of een dekkingsbeperking moet worden ingesteld staat uitsluitend ter beoordeling van de calamiteitencommissie als bedoeld in artikel 19 van de statuten.

Lid 2
Na bekendmaking van een dekkingsbeperking zijn zowel de deelnemer als de reiziger, op wiens boeking de dekkingsbeperking van toepassing is, gerechtigd de pakketreisovereenkomst of overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf kosteloos te annuleren, overeenkomstig de bepalingen in de ANVR-reisvoorwaarden inzake kosteloze opzegging. De reiziger die van die mogelijkheid geen gebruik maakt, verliest met betrekking tot zijn overeenkomst het recht op uitkering.

Lid 3
De reiziger die na bekendmaking van een dekkingsbeperking een boeking maakt, waarop de dekkingsbeperking van toepassing is, heeft geen recht op garantie van het Calamiteitenfonds.

Artikel 6 Rechthebbende
Binnen de grenzen van deze garantieregeling komt in beginsel een reiziger in aanmerking voor een uitkering door het Calamiteitenfonds die partij is bij een pakketreisovereenkomst, gekoppeld reisarrangement, overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf met een deelnemer en tevens in het bezit is van een boekingsformulier respectievelijk factuur met de daarop betrekking hebbende betalingsbewijzen.

Artikel 7 Te vergoeden schade
Lid 1
Onder de te vergoeden geldelijke schade van de reiziger als bedoeld in artikel
2 lid a wordt – met uitsluiting van iedere andere (geldelijke) schade – verstaan:

  • als de reis voortijdig is afgebroken: de eventuele extra kosten van repatriëring en het verlies van (het met het niet genoten vakantiedeel corresponderende deel van) de reissom;
  • als de reis gewijzigd wordt voortgezet: de met de wijziging samenhangende extra reiskosten, maar uitsluitend voor zover de gewijzigde reis qua aard en prijsniveau vergelijkbaar is met de oorspronkelijke reis.

Lid 2
De reiziger heeft slechts aanspraak op uitkering door het Calamiteitenfonds indien het Calamiteitenfonds binnen de grenzen van haar doelstelling en deze garantieregeling verplicht is tot het doen van een uitkering aan of voor de reiziger, dit laatste met inachtneming van artikel 12 en mits de reiziger heeft voldaan aan de hieronder te vermelden verplichtingen.

Lid 3
Het Calamiteitenfonds is niet aansprakelijk voor schade van de reiziger welke het gevolg is van het al dan niet vaststellen van een uitkeringsvatbare situatie en/of daarmee samenhangende uitvoeringsinstructie(s).

Artikel 8 Verplichtingen van de reiziger
Lid 1
De reiziger is verplicht zijn aanspraak op het Calamiteitenfonds uiterlijk één maand na terugkeer van de reis geldend te maken op straffe van verval van zijn rechten.

Lid 2
De reiziger dient zich teneinde aanspraak op uitkering te maken te wenden tot de deelnemer.

Lid 3
Indien hij van de deelnemer onverhoopt geen of niet voldoende medewerking ondervindt bij het verkrijgen van de uitkering kan de reiziger zich rechtstreeks tot het Calamiteitenfonds wenden.

Lid 4
Iedere reiziger is verplicht bij het indienen van zijn claim aan de deelnemer c.q. het Calamiteitenfonds over te leggen en af te geven:

1) de factuur/facturen ter zake van schade als bedoeld in artikel 7;
2) de daarop betrekking hebbende betalingsbewijzen.

Lid 5
Zolang er een van de op grond van het bovenstaande over te leggen en af te geven bescheiden ontbreekt heeft de consument geen aanspraak op uitkering.

Lid 6
De reiziger is verplicht zich te houden aan door het Calamiteitenfonds te geven
aanwijzingen met betrekking tot de indiening van de aanspraak.

Artikel 9 last en volmacht
De reiziger wordt geacht aan de deelnemer last en volmacht te hebben gegeven voor alle handelingen welke noodzakelijk zijn om tot incasso te geraken van het bedrag waarop de reiziger ingevolge de garantie jegens het Calamiteitenfonds aanspraak kan maken.

Artikel 10 Regres en cessie
Lid 1
In het geval het Calamiteitenfonds aan of ten behoeve van de reiziger betalingen verricht, waarvoor op grond van de statuten en reglementen en/of de boeking de deelnemer jegens de reiziger aansprakelijk is, heeft het Calamiteitenfonds regres op de deelnemer en zal de reiziger meewerken aan cessie aan het Calamiteitenfonds van zijn rechten jegens de deelnemer ter hoogte van voornoemde betalingen door het Calamiteitenfonds.

Lid 2
De reiziger is verplicht mee te werken aan cessie aan het Calamiteitenfonds van zijn rechten ter hoogte van zijn aanspraak op uitkering jegens de (ex)deelnemer, conform een door het Calamiteitenfonds vast te stellen model.

Lid 3
Zolang de reiziger de in het voorgaande lid vastgelegde verplichting niet nakomt, heeft de reiziger geen aanspraak op uitkering danwel is een reeds gedane uitkering onverschuldigd betaald dan wel is een reeds gedane uitkering onverschuldigd betaald.

Artikel 11 Uitvoering door het Calamiteitenfonds
Het Calamiteitenfonds behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de repatriëring of het wijzigen van de reis zelf ter hand te nemen, in welk geval de met de deelnemer overeengekomen voorwaarden van toepassing zullen blijven.

Artikel 12 Wijziging
Lid 1
Het Calamiteitenfonds is gerechtigd deze garantieregeling na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht te wijzigen.

Lid 2
De garantieregeling, die ten tijde van de boeking laatstelijk is vastgesteld is bindend.

Artikel 13 Slotbepaling
Lid 1
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of een reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Lid 2
Op deze garantieregeling is Nederlands recht van toepassing.

Lid 3
Alle geschillen uit hoofde van deze garantieregeling zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.

Aldus vastgesteld door het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht en ingaande per 1 januari 2024.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen
Postbus 4040, 3006 AA Rotterdam
versie 202401