Kenia - overstromingen: calamiteit vastgesteld

2 mei 2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de overstromingen als gevolg van de damdoorbraak in Mai Mahiu voor de daardoor getroffen gebieden in Kenia de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 29 april 2024 voor die getroffen gebieden in Kenia die werden getroffen door overstromingen als gevolg van de damdoorbraak;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 29 april 2024 voor die getroffen plaatsen in Kenia waar deelnemers als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de reiziger, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassingen
Deelnemers kunnen voor boekingen naar de getroffen gebieden in Kenia die op 29 april 2024 al waren aangevangen en die als gevolg van de natuurramp niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(Tijdelijke) staking van de reis
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis (tijdelijk of definitief) moest worden gestaakt, dan heeft de reiziger recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator. De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de reiziger uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 29 april 2024 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen in Kenia bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. (Het gevolg van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert.
Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Noot d.d. 28 juni 2024
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 3 mei 2024 is geëindigd.