Japan (Okinawa) – orkaan Khanun: calamiteit vastgesteld

9 augustus 2023

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de (naderende) orkaan (tyfoon) Khanun de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 2 augustus 2023 voor die plaatsen op Okinawa, Japan die werden getroffen of dreigden te worden getroffen door orkaan Khanun.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 2 augustus 2023 voor die plaatsen op Okinawa, Japan waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (naderende) orkaan niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Reisaanpassing
Deelnemers kunnen voor reizen die op 2 augustus 2023 al naar het getroffen gebied waren aangevangen, en die als gevolg van deze (naderende) orkaan niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Tijdelijke staking van de reis
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 2 augustus 2023 geldt dat (de gevolgen van) deze (naderende) orkaan bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze (dreigende) natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Noot d.d. 17 augustus 2023
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 10 augustus 2023 is geëindigd.