Australië (Queensland) – orkaan Kirrily : calamiteit vastgesteld

29 januari 2024

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de naderende orkaan Kirrily richting Queensland, Australië de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 25 januari 2024 voor die plaatsen in Queensland, Australië die dreigen te worden getroffen door orkaan Kirrily.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 25 januari 2024 voor die plaatsen in Queensland, Australië waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze naderende orkaan niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing
Deelnemers kunnen voor reizen naar Queensland, Australië die op 25 januari 2024 al waren aangevangen en die ter plaatse – als gevolg van de natuurramp – niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(Tijdelijke) staking van de reis
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis (tijdelijk of definitief) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Gedwongen langer verblijf
Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is onder voorwaarden onder de garantieregeling gedekt. De voorwaarden zijn:

  • De vluchten zijn onderdeel van de gesloten reisovereenkomst (pakketreis);
  • Het is voor de betrokken luchtvaartmaatschappij door direct aan de calamiteit gerelateerde overmacht (ofwel factoren van buitenaf) niet mogelijk om de geboekte vlucht uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat de vertrekluchthaven gesloten is;
  • Het hotel waarin de klant na afloop van de geboekte reisperiode wordt opgevangen is qua aard en prijsniveau vergelijkbaar met de geboekte accommodatie. Is dit niet het geval, dan vergoeden wij maximaal op basis van het geboekte prijsniveau;
  • De consument kan zijn schade niet verhalen op een derde niet zijnde de reisorganisator. Moet de luchtvaartmaatschappij of de reisverzekeraar uitkeren?
    Dan keert het Calamiteitenfonds niet uit.

Bij het indienen van een claim voor extra kosten van gedwongen langer verblijf moet worden aangetoond dat aan al deze voorwaarden wordt voldaan.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 25 januari 2024 geldt dat (de gevolgen van) de naderende orkaan Kirrily bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.