Zuid-Oost Rhodos (Griekenland) - bosbranden: het besluit van de commissie

23 juli 2023

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbranden op Zuid-Oost Rhodos, Griekenland de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 22 juli 2023 voor die plaatsen op Zuid-Oost Rhodos (gebieden rondom Lindos, Lardos en onder Gadoura Meer) die werden getroffen door bosbranden.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 22 juli 2023 voor de hierboven genoemde gebieden op Zuid-Oost Rhodos, Griekenland waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van bosbranden en het hierdoor ontstane gevaar voor de consument en/of hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
  • Vaststelling van een repatriëringsbesluit voor de hierboven genoemde gebieden in Zuid-Oost Rhodos (bindende instructie voor repatriëring).

Uitvoeringsinstructie
Reisaanpassing
Deelnemers kunnen voor reizen die op 22 juli 2023 al waren aangevangen en die als gevolg van bosbranden op Rhodos, Griekenland niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Tijdelijke staking van de reis (indien van toepassing)
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis tijdelijk moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Definitieve staking van de reis en repatriëring (indien van toepassing)
Indien een reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis na een tijdelijke staking niet kon worden hervat dan is sprake van definitieve staking van de reis en van repatriëring.
De consument heeft recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen en van de repatriëring aan de reisorganisator. De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Repatriëringsbesluit
De touroperator bepaalt zelf welke reizigers gerepatrieerd moeten worden afhankelijk van de situatie. Touroperators coördineren onderling met elkaar de eventuele repatriëringsvluchten die worden gedeeld. Afhankelijk van de noodzaak kunnen de komende dagen aanvullende repatriëringsbesluiten worden genomen. Reizigers in het Noorden van Rhodos die veilig zijn hoeven niet gerepatrieerd te worden zolang de touroperator of de overheid dit niet nodig acht.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 22 juli 2023 geldt dat (de gevolgen van) bosbranden op Zuid-Oost Rhodos bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Noot d.d. 1 augustus 2023
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 1 augustus 2023 is geëindigd.