Zuid-Afrika (West-Kaap) - overstromingen: calamiteit vastgesteld

26 september 2023

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de overstromingen in de provincie West-Kaap, Zuid-Afrika de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 25 september 2023 voor die gebieden in West-Kaap, Zuid-Afrika die werden getroffen door overstromingen;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 25 september 2023 voor die plaatsen in West-Kaap, Zuid-Afrika waar deelnemers als gevolg van deze calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur, en/of gevaar voor de consument, hun verplichtingen uit de gesloten overeenkomst in redelijkheid niet konden nakomen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het

Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Reisaanpassingen
Deelnemers kunnen voor boekingen naar de getroffen gebieden in West-Kaap, Zuid-Afrika die op 25 september 2023 al waren aangevangen en die als gevolg van de natuurramp niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(Tijdelijke) staking van de reis
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis (tijdelijk of definitief) moest worden gestaakt, dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator. De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 25 september 2023 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen in West-Kaap, Zuid-Afrika bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. (Het gevolg van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.