Garantieregeling

U kunt de garantieregeling downloaden.

Doel

Artikel 1
De Stichting Calamiteitenfonds Reizen hierna te noemen: het Calamiteitenfonds, heeft zich overeenkomstig en binnen de grenzen van haar hieronder te vermelden statutaire doelstellingen ten opzichte van haar deelnemers verplicht tot het doen van uitkeringen aan consumenten. Door het aangaan van een overeenkomst met de deelnemer als bedoeld in artikel 3 van deze garantieregeling aanvaardt de consument deze garantie.

Begrippen

Artikel 2
In deze garantieregeling wordt verstaan onder:

a.
Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt (vgl. art. 7:500 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek).

b.
Reisagent: degene die in de uitoefening van een bedrijf bemiddelt bij de totstand­koming van een reisovereenkomst, een overeenkomst van verblijf of een overeen­komst van vervoer.

c.
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf en/of een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt (vgl. art. 7:500 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek).

d.
Vervoerder: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen georganiseerd vervoer voor toeristische doel­einden aanbiedt, zoals per bus of per boot.

e.
Verstrekker van verblijf: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen tijdelijk verblijf voor toeristische doeleinden aanbiedt, zoals een hotel of een vakantieappartement.

f.
Boeking: het vastleggen van een pakketreis of losse onderdelen van een reis.

g.
Calamiteit: een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

h.
Calamiteitencommissie: onafhankelijk orgaan van het Calamiteitenfonds dat besluiten neemt over calamiteiten en een uitkeringsvatbare situatie.

i.
Uitkeringsvatbare situatie: indien bij een calamiteit er in zodanige mate sprake is van gevaar voor de persoon en/of de goederen van de consument of in zodanige mate de infrastructuur is aangetast dat de nakoming van de verplichting van een deelnemer voortvloeiende uit een reisovereenkomst, overeenkomst van vervoer of van verblijf van personen in redelijkheid niet van de deelnemer kan worden verwacht.

Uitkeringen

Artikel 3
1.
Het Calamiteitenfonds heeft ten doel het doen van uitkeringen aan of voor consumenten en al hetgeen daaraan dienstbaar kan zijn ter zake van op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten reisovereenkomsten, of overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf van personen indien deze consumenten geldelijke schade lijden in gevallen dat de betrokken reisorga­nisator, vervoerder of verstrekker van verblijf zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig kan of mag nakomen als gevolg van een (dreigende) calamiteit.

2.
Losse overeenkomsten van luchtvervoer en losse overeenkomsten van autohuur vallen niet onder deze garantieregeling.

3.
De in lid 1 bedoelde uitkeringen zullen alleen geschieden indien en voor zover:

a. de reis, het vervoer of het verblijf zijn overeengekomen met een deelnemer van het Calamiteitenfonds; 

b. de calamiteitencommissie heeft vastgesteld en bekendgemaakt dat voor de plaats waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd een uitkeringsvatbare situatie bestaat of heeft bestaan en de reis, het vervoer of het verblijf vóór de bekendmaking van de vaststelling was aangevangen;

c. het in lid 1 bedoelde vervoer of verblijf een toeristisch karakter draagt;

d. de consument zijn schade niet kan verhalen op derden en/of de deelnemer.

4.
De in lid 1 bedoelde uitkeringen zullen de betaalde reissom, vervoersgelden of verblijfsgelden, in voorkomend geval vermeerderd met de meerkosten van repatriëring of aanpassing van een reis of verblijf, niet te boven gaan.

Van vergoeding zijn uitgesloten betaalde verzekeringspremies en overige betalingen, zoals poliskosten, visumkosten, wijzigingskosten, fax- en telefoonkosten, administratiekosten, creditcardkosten, borgsommen en de bijdrage voor het Calamiteitenfonds.

5.
Indien en voor zover met inachtneming van het hiervoor bepaalde recht op uitkering bestaat, geldt dat de vergoedingsplicht van het Calamiteitenfonds is beperkt tot een bedrag van € 12.500,00 per natuurlijk persoon per schadegeval.
Het meerdere is door het Calamiteitenfonds namens en ten gunste van de consument verzekerd bij Europeesche Verzekeringen, gevestigd te Amsterdam. In geval van schade zal het Calamiteitenfonds namens de betrokken consument de schade met Europeesche Verzekeringen afwikkelen onverminderd het recht van de consument als verzekerde om zich voor uitkering rechtstreeks tot Europeesche Verzekeringen te wenden.

6.
Uitkeringen als bedoeld in lid 1 worden slechts gedaan in geval de consument de boeking met contant en/of giraal geld heeft betaald. Geen uitkeringen worden gedaan voor boekingen voor zover tot stand gekomen op basis van loterijen, spaarzegels, Airmiles en soortgelijke niet volledig met contant of giraal geld betaalde boekingen.

Uitkeringsvatbare situatie

Artikel 4
1.
Of er sprake is van een uitkeringsvatbare situatie als bedoeld in artikel 2 onder i. staat uitsluitend ter beoordeling van de calamiteitencommissie als bedoeld in artikel 14 van de statuten van het Calamiteitenfonds.

2.
De consument dient zich - op straffe van verlies van zijn recht op uitkering - te houden aan de vaststelling en instructies van de calamiteitencommissie.

Het Calamiteitenfonds zal hem deze zo spoedig mogelijk, onder meer via de publieke media en/of de deelnemer, bekend maken.

Dekkingsbeperking

Artikel 5
1.
Of een dekkingsbeperking als bedoeld in artikel 13 lid 4 van de statuten moet worden ingesteld staat uitsluitend ter beoordeling van de calamiteitencommissie als bedoeld in artikel 14 van de statuten.

2.
Na bekendmaking van een dekkingsbeperking zijn zowel de deelnemer als de consument, op wiens overeenkomst de dekkingsbeperking van toepassing is, gerechtigd de reisovereenkomst of overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf vanaf 30 dagen voor de overeengekomen reis- respectievelijk verblijfdatum kosteloos te annuleren.

De consument die van die mogelijkheid geen gebruik maakt, verliest met betrekking tot zijn overeenkomst het recht op uitkering als bedoeld in artikel 2 van de statuten.

3.
De consument die na bekendmaking van een dekkingsbeperking een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de statuten sluit, waarop de dekkingsbeperking van toepassing is, heeft geen recht op garantie van het Calamiteitenfonds.

Rechthebbenden

Artikel 6
Binnen de grenzen van het vorenstaande komt in beginsel een consument in aanmerking voor een uitkering door het Calamiteitenfonds die partij is bij een reis-, vervoers- of verblijfsovereenkomst met een deelnemer en tevens in het bezit is van een boekingsformulier respectievelijk factuur met het/de daarop betrekking hebbende betalingsbewijs.

Te vergoeden

Artikel 7
1.
Onder de te vergoeden geldelijke schade van de consument als bedoeld in artikel 3 lid 1 wordt - met uitsluiting van iedere andere (geldelijke) schade - verstaan:

- als de reis voortijdig is afgebroken: de eventuele extra kosten van repatriëring en het verlies van (het met het niet genoten vakantiedeel corresponderende deel van) de reissom;
- als de reis gewijzigd wordt voortgezet: de met de wijziging samenhangende extra reiskosten, maar uitsluitend voor zover de gewijzigde reis qua aard en prijsniveau vergelijkbaar is met de oorspronkelijke reis.

2.
De consument heeft slechts aanspraak op uitkering door het Calamiteitenfonds indien het Calamiteitenfonds binnen de grenzen van haar doelstelling en deze garantieregeling verplicht is tot het doen van een uitkering aan of voor de consument, dit laatste met inachtneming van artikel 12 en mits de consument heeft voldaan aan de hieronder te vermelden verplichtingen.

3.
Het Calamiteitenfonds is niet aansprakelijk voor schade van de consument welke het gevolg is van een vaststelling of instructie als bedoeld in artikel 13 van de statuten.

4.
Voor zover de voor uitkering in aanmerking komende schade van de consument door de deelnemer is of wordt vergoed, wordt de deelnemer gesubrogeerd in de rechten van de consument jegens het Calamiteitenfonds.

Verplichtingen van de consument

Artikel 8
1.
De consument is verplicht zijn aanspraak op het Calamiteitenfonds uiterlijk één maand na terugkeer van de reis geldend te maken op straffe van verval van zijn rechten.

2.
De consument dient zich teneinde aanspraak op uitkering te maken te wenden tot (de reisagent van) de deelnemer.

3.
Indien hij (van de reisagent) van de deelnemer onverhoopt geen of niet voldoende medewerking ondervindt bij het verkrijgen van de uitkering kan de consument zich rechtstreeks tot het Calamiteitenfonds wenden.

4.
Iedere consument is verplicht bij het indienen van zijn claim aan (de reisagent van) de deelnemer c.q. het Calamiteitenfonds over te leggen en af te geven:

1. de factuur;

2. het daarop betrekking hebbende betalingsbewijs.

5.
Zolang er een van de op de grond van het bovenstaande over te leggen en af te geven bescheiden ontbreekt heeft de consument geen aanspraak op uitkering.

Last en volmacht

Artikel 9
De consument wordt geacht aan (de voormelde reisagent van) de deelnemer last en volmacht te hebben gegeven voor alle handelingen welke noodzakelijk zijn om tot incasso te geraken van het bedrag waarop de consument ingevolge de garantie jegens het Calamiteitenfonds aanspraak kan maken.

Regres en cessie

Artikel 10
1.
In het geval dat het Calamiteitenfonds aan of ten behoeve van de consument betalingen verricht wegens verplichtingen waarvoor op grond van de statuten en reglementen en/of de reisovereenkomst, de overeenkomst van vervoer of de overeenkomst van verblijf de deelnemer jegens de consument aansprakelijk is, heeft het Calamiteitenfonds regres op de deelnemer en zal de consument meewerken aan cessie aan het Calamiteitenfonds van zijn rechten jegens de deelnemer ter hoogte van voornoemde betalingen door het Calamiteitenfonds.

2.
De consument is verplicht op eerste verzoek van het Calamiteitenfonds akte van cessie volgens de door het Calamiteitenfonds vast te stellen model met betrekking tot de hiervoor bedoelde rechten te ondertekenen.

3.
Zolang de consument de in het voorgaande lid vastgelegde verplichting niet nakomt heeft de consument geen aanspraak op uitkering.

Aanwijzingen

Artikel 11
De consument is verplicht zich te houden aan door het Calamiteitenfonds te geven aanwij­zingen met betrekking tot de indiening van de claim.

Uitvoering door het Calamiteitenfonds

Artikel 12
Het Calamiteitenfonds behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de repatriëring of het wijzigen van de reis zelf ter hand te nemen, in welk geval de met de reisorganisator, vervoerder en/of verstrekker van verblijf overeengekomen voorwaarden van toepassing zullen blijven.

Wijziging

Artikel 13
1.
Het Calamiteitenfonds is gerechtigd deze garantieregeling na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht te wijzigen.

2.
Bindend is de garantieregeling, die ten tijde van de boeking laatstelijk is vastgesteld.

Slotbepaling 

1.
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of een reglement niet voorzien beslist het bestuur.

2.
Op deze garantieregeling is Nederlands recht van toepassing.

3.
Alle geschillen uit hoofde van deze garantieregeling zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

Aldus vastgesteld door het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht in zijn vergadering van 19 december 2017.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Postbus 4040, 3006 AA  Rotterdam

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Versie 201712