Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik een claim indienen?

  Als je deelnemer bent aan het Calamiteitenfonds dan kun je voor je reizigers een claim bij het Calamiteitenfonds indienen. Voor gemaakte meerkosten of een vergoeding voor je reizigers voor niet geleverde vakantiedagen. Dit kan tot twee maanden na de vaststelling van de calamiteit.
  Meer informatie vind je in de Uitvoeringsregeling schadeafwikkeling, die staat op de website op de pagina Downloads onder 01 Reglementen. Een lijst met in te zenden bijlagen staat op pagina 4/4 onder punt 7.

 • Wat moet ik verstaan onder een calamiteit?

  Dat is een “door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis”.
  Een bijzondere situatie dus die veroorzaakt is door molest of een natuurramp en die zeer ongewoon is in het bezochte land in de betreffende periode.
  Voorbeeld: in de Alpenlanden is sneeuw in de winter gewoon, maar het ontbreken van sneeuw is geen natuurramp en dat is dus geen calamiteit.

 • Wat is een negatief reisadvies en heeft dat gevolgen voor de garantie van het Calamiteitenfonds?

  Een negatief reisadvies is een uitdrukking die vaak gebruikt wordt maar die geen formele status heeft. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert wel de uitdrukkingen ‘alleen noodzakelijke reizen’ (code oranje) en ‘niet reizen’ (code rood). Deze beide codes worden meestal bedoeld met de term “negatief reisadvies”.

 • Wat zijn de gevolgen van een afradend ‘negatief’ reisadvies voor de garantie van het Calamiteitenfonds?

  Bij de besluitvorming door de Calamiteitencommissie worden de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de overwegingen betrokken. Net als informatie ontvangen van reisondernemingen en nieuwsberichten. De Calamiteitencommissie is volledig onafhankelijk.
  Alleen de besluiten van die Commissie bepalen of het Calamiteitenfonds wel of niet uitkeert.

 • Welke reizen vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds?

  Alle door jou als deelnemende reisonderneming onder de (ANVR-)reisvoorwaarden gesloten reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer over land en water en overeenkomsten van verblijf. Hieronder vallen ook de zogenoemde eigen-vervoerreizen en losse busreizen zonder accommodatie (buspendels).
  Losse huurovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld de huur van een auto of kampeerplaats, vallen niet onder de garantieregeling, en losse vliegtickets ook niet. Deze diensten mag je niet met garantie aanbieden aan de reiziger.

 • Geldt de garantie van het Calamiteitenfonds ook voor losse vliegtickets?

  Nee, in artikel 3 lid 2 garantieregeling staat dat losse overeenkomsten van luchtvervoer niet onder de garantieregeling vallen. Dit zijn losse vliegtickets die geen onderdeel uitmaken van een pakket.

 • In de garantieregeling lees ik dat de garantieregeling geldt voor op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten overeenkomsten. Wat wordt daarmee bedoeld?

  De garantie van het Calamiteitenfonds geldt voor overeenkomsten met reizigers:

  • die woonachtig zijn in Nederland;
  • die niet woonachtig zijn in Nederland, maar:
  • van wie de reis vanuit Nederland vertrekt;
  • die geboekt hebben op de Nederlandse (.nl) website van de deelnemer;
  • die geboekt hebben via het Nederlandse callcenter van de deelnemer;
  • die geboekt hebben via een Nederlandse doorverkoper (fysieke vestiging) of via een ZRA (mobiele doorverkoper) gevestigd in Nederland.

  Als één van bovenstaande situaties van toepassing is dan beschouwt het Calamiteitenfonds de boeking als gemaakt in Nederland. Daarmee is de garantieregeling van toepassing.
  De nationaliteit van de reiziger is niet relevant.

 • Kan ik aan klanten met wie ik een raamovereenkomst heb gesloten reizen verkopen onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds?

  Nee, dat kan niet. Dit type overeenkomsten is niet gedekt onder de garantieregeling.
  Een raamovereenkomst wordt gesloten met zakelijke klanten en bevat specifieke afspraken die gelden tussen de reisonderneming (deelnemer) en diens zakelijke klant.

 • Wat is molest?

  Molest is bijvoorbeeld (burger-)oorlog, opstand, oproer, terrorisme en rellen.

 • Wat is een dreigende calamiteit?

  Dat is een abnormale gebeurtenis die met een grote mate van zekerheid zal leiden tot een calamiteit. De abnormale gebeurtenis moet in tijd en plaats zijn af te bakenen.
  Denk bijvoorbeeld aan een in kracht toenemende naderende orkaan die zeer waarschijnlijk de infrastructuur op een bepaalde bestemming ernstig zal ontwrichten.

 • Wat is een dekkingsbeperking?

  Een dekkingsbeperking (intrekken dekking door Calamiteitenfonds) betekent dat er niet langer met garantie van het Calamiteitenfonds afgereisd kan worden naar het land of gebied waarvoor de dekkingsbeperking is ingesteld. Dekkingsbeperkingen worden nog maar zelden ingesteld.

 • Wat zijn de gevolgen van een dekkingsbeperking?

  Zodra er een dekkingsbeperking voor een land of gebied is vastgesteld kan de reiziger of de reisonderneming de reis vanaf 3 dagen vóór de overeengekomen reisdatum kosteloos annuleren.

 • Wat is een uitkeringsvatbare situatie?

  De Calamiteitencommissie moet overtuigd zijn dat de reisonderneming niet langer de mogelijkheid heeft om de reis uit te voeren vanwege een calamiteit en de gevolgen hiervan. Er is sprake van gevaar voor de reiziger of van aangetaste infrastructuur. De vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie maakt het mogelijk dat het Calamiteitenfonds kan uitkeren.

 • Kan een dreigende calamiteit een uitkeringsvatbare situatie opleveren?

  Ja dat kan. Denk bijvoorbeeld aan de naderende orkaan.

 • Leidt elke calamiteit tot een uitkeringsvatbare situatie?

  Nee, alleen als de reisonderneming als gevolg van de calamiteit de reis (in redelijkheid) niet meer kan uitvoeren is sprake van een uitkeringsvatbare situatie.
  Er moet sprake zijn van gevaar voor de reiziger of van aangetaste infrastructuur.

 • Is elke calamiteit een calamiteit zoals in de regeling bedoeld?

  Nee. Het is de Calamiteitencommissie die bepaalt of een ongewone situatie moet worden beschouwd als een calamiteit. De oorzaak moet molest of een natuurramp zijn.
  Er zijn ook andere ‘grote rampen’ te bedenken die de reisuitvoering beïnvloeden, maar niet onder de dekking vallen.

 • Welke kosten vergoedt het Calamiteitenfonds?

  Bij reisaanpassing vergoedt het Calamiteitenfonds de netto meerkosten van die reisaanpassing.
  Als de reis moet worden afgebroken vergoedt het Calamiteitenfonds de meerkosten van de repatriëring naar Nederland en wordt voor de reiziger een vergoeding voor niet genoten reisdagen uitgekeerd.

 • Wat zijn niet genoten reisdagen?

  Dat zijn de dagen waarop jij als reisonderneming je verplichtingen uit de reisovereenkomst niet hebt kunnen nakomen en je de reiziger ook geen alternatief programma hebt kunnen aanbieden.
  Ofwel wanneer de reis van je reiziger – tijdelijk of definitief – is gestaakt.
  Heb je de reis van je reiziger aangepast? Dan heb je de reiziger een gelijkwaardig alternatief reisprogramma aangeboden en is er voor de reiziger geen sprake van niet genoten reisdagen.
  De dagen kregen een alternatieve invulling.

 • Mijn reiziger (klant) wil bewijs van zijn garantie. Wat antwoord ik?

  De zin op het boekingsformulier “Op deze overeenkomst is de garantieregeling van het Calamiteitenfonds van toepassing” is voor jouw reiziger het bewijs dat sprake is van garantie.

 • De reiziger heeft de reis geannuleerd. Moet de bijdrage Calamiteitenfonds worden terugbetaald aan de klant?

  Bij annulering van een reis voor aanvang – ongeacht wie annuleert en waarom – moet de consumentenbijdrage aan de reiziger worden terugbetaald.
  Dit geldt ook bij het niet aanvangen van een reis als gevolg van een dekkingsbeperking.

 • Heeft het Calamiteitenfonds een rol bij ziektes als varkensgriep of vogelgriep?

  De garantieregeling van het Calamiteitenfonds is uitsluitend van toepassing op calamiteiten die het gevolg zijn van een natuurramp of van molest. Gezondheidsproblemen als SARS, vogelgriep of varkensgriep vallen niet onder de definitie natuurramp of molest. Deze gezondheidsproblemen vallen dus niet onder de werkingssfeer van het Calamiteitenfonds.

 • Hoe pas ik de heffing Calamiteitenfonds correct toe bij meer dan 9 personen?

  De publieksbijdrage bedraagt € 2,50 per party (van maximaal 9 personen).
  Boek je meer dan 9 personen (paxen) op één boekingsbevestiging?
  De heffing is dan een veelvoud van € 2,50, eenmaal voor elke negen personen of een deel daarvan. Ofwel je deelt het aantal personen op de bevestiging door 9 en rondt naar boven af. Zo veel keer bereken je € 2,50.

  Dus:
  Stel je hebt een boeking van 12 personen. Je deelt 12 personen door 9. Dat is 1.3. Naar boven afgerond is dat 2. De kosten zijn dan 2x € 2,50.= € 5,00

 • Hoe kan ik mijn jaarstukken insturen?

  Stuur de jaarstukken – bij voorkeur per mail – naar jaaropgaaf@calamiteitenfonds.nl of per post naar Calamiteitenfonds, Postbus 4040, 3006 AA  ROTTERDAM

 • Worden er facturen verstrekt van de jaarlijkse deelnemersbijdrage?

  Er worden geen facturen verstrekt. Voor de geïncasseerde bedragen wordt een rekening-courant verhouding aangehouden.

Heb je je vraag niet gevonden? Of is deze onvoldoende beantwoord?

Stuur ons een e-mail met je vraag. Wij geven je graag antwoord.