Canada (Nova Scotia) – orkaan Fiona : calamiteit vastgesteld

6 oktober 2022

De Calamiteitencommissie heeft op 5 oktober 2022 naar aanleiding van orkaan Fiona en Nova Scotia, Canada de volgende besluiten genomen:

Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 24 september 2022 voor die plaatsen op Nova Scotia, Canada die werden getroffen, of dreigden te worden getroffen, door orkaan Fiona.
Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 24 september 2022 voor die plaatsen op Nova Scotia, Canada waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (naderende) orkaan niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 15 november 2022
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 15 oktober 2022 is geëindigd.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing
Deelnemers kunnen voor reizen die op 24 september 2022 al waren aangevangen en die als gevolg van deze (naderende) orkaan niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(Tijdelijke) staking van de reis

Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.

De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.

Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 24 september 2022 geldt dat (de gevolgen van) orkaan Fiona voor Nova Scotia, Canada bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.  (De gevolgen van) deze (dreigende) natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.

Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.