Verenigde Staten (Texas) - orkaan Harvey: calamiteit vastgesteld

Bron: | 30-08-2017

De Calamiteitencommissie heeft op 30 augustus 2017 voor orkaan Harvey in Texas, Verenigde Staten de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit vanaf 25 augustus 2017 voor Texas, Verenigde Staten, vanwege de passage van orkaan Harvey;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 25 augustus 2017 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen in Texas, Verenigde Staten waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

 

Uitvoeringsinstructie

Deelnemers kunnen voor reizen naar Texas, Verenigde Staten die op 25 augustus 2017 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die in Texas, Verenigde Staten als gevolg van de passage van orkaan Harvey niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

 

Mogelijk zijn er reizen tijdelijk gestaakt.

Bij tijdelijke staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen sprake van repatriëring. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

 

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 25 augustus 2017 geldt dat (de gevolgen van) orkaan Harvey bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.

Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

 

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

 

De vaststelling van deze calamiteit ziet uitsluitend op de situatie op dat moment. Wij zullen bij de afwikkeling van schadeclaims telkens rekening houden met de situatie op het moment van aanvang van de reis, en de gebeurtenissen tijdens de reis.

 

Reisorganisatoren die na 25 augustus 2017 reizen naar Texas, Verenigde Staten hebben laten aanvangen moesten voor aanvang van de reis nagaan of de verplichtingen uit de reisovereenkomst (zoals bereikbaarheid en beschikbaarheid van de geboekte accommodaties en luchthavens) konden worden nagekomen.

 

Wanneer bij aanvang van de reis de verplichtingen uit de reisovereenkomst konden worden nagekomen, en tijdens de uitvoering van de reis doen zich problemen voor wegens nieuwe overstromingen/afsluitingen van wegen en/of vliegvelden, dan kan er sprake zijn van een nieuwe (vervolg-) calamiteit waarvoor onze garantieregeling geldt.

Het fonds geeft geen dekking voor reisaanpassingen waarvan al voor aanvang van de reis duidelijk kon zijn dat die moesten worden gemaakt. Die omstandigheden vormen een risico inherent aan de reis. In grensgevallen zal het bureau zo veel mogelijk ten gunste van de consument handelen.

   
Noot d.d. 4 december 2017:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 4 december 2017 is geëindigd.