Tunesië - molest: calamiteit vastgesteld

Bron: | 02-07-2015

De Calamiteitencommissie heeft op 2 juli 2015 voor het recente molest in Tunesië (de aanslag in Sousse op 26 juni, en het gewijzigde reisadvies van de Rijksoverheid) de volgende besluiten genomen:

 

¬≠Vaststelling van een calamiteit vanaf 26 juni 2015 voor geheel Tunesië  op basis van (dreigend) molest.

¬≠Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 26 juni 2015 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Tunesië  waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat zijn hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren is gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake is van een uitkeringsvatbare situatie.

¬≠Het geven van de bindende instructie tot repatriëring van alle consumenten die momenteel onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds in Tunesië verblijven.

 

Uitvoeringsinstructie
Er zijn of worden reizen definitief gestaakt. Bij definitieve staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring door het Calamiteitenfonds en van de niet-genoten dagen door de reisorganisator. De reisorganisator vergoedt in elk van beide gevallen aan de consument het totale bedrag en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen en een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling.

De vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen start op de dag dat de klant is teruggereisd naar Nederland. Voor klanten die naar aanleiding van de aanslag in Sousse zijn teruggereisd is dit dus 26 of 27 juni. Voor klanten die op 2 juli terugreizen wordt de vergoeding van de niet genoten dagen vanaf 2 juli 2015 berekend.

 

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 2 juli 2015 geldt dat (de gevolgen van) het molest in Tunesië  bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn  en derhalve een risico inherent aan de reis  door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard.

De deelnemer is daarom  zelf voor de  (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

 

Noot d.d. 10 augustus 2015:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 15 juli 2015 is geëindigd.