Thailand - overstromingen: calamiteit vastgesteld

Bron: | 14-12-2016
De Calamiteitencommissie heeft op 13 december 2016 voor de overstromingen in Thailand de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 8 december 2016 voor die regio’s in Thailand die werden getroffen door overstromingen na hevige regenval.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 8 december 2016 als gevolg van deze calamiteit voor die regio’s in Thailand waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Het gaat om elk geval om (een deel van) het treintraject van Bangkok naar het zuiden en om Koh Samui.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar bedoelde regio’s in Thailand die op 8 december 2016 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. 
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 8 december 2016 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen in bedoelde regio’s van Thailand bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.


Noot d.d. 30 januari 2017:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 15 december 2016 is geëindigd.