Tadzjikistan militair offensief - calamiteit vastgesteld

Bron: | 27-07-2012

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van het militair offensief in Gorno Badakhshan, Tadzjikistan – dat volgde op de moord op een hooggeplaatste functionaris - de volgende besluiten genomen:

Retroactieve vaststelling van een calamiteit in de zin van de regeling voor de regio Gorno Badakhshan in Tadzjikistan vanaf 25 juli 2012.

Retroactieve vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie vanaf 25 juli 2012 voor die delen van de regio Gorno Badakhshan in Tadzjikistan waar aan het fonds deel­nemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit en het hierdoor ontstane gevaar voor de persoon en/of de goederen van de consument danwel de hierdoor aangetaste infra­structuur niet langer in staat waren hun verplichten uit de reisovereenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals die telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 30 juli 2012:
De vastgestelde uitkeringsvatbare situatie, welke op 25 juli 2012 inging, is op 28 juli 2012 geëindigd.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 25 juli 2012 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die als gevolg van het militair offensief niet volgens plan konden worden uitgevoerd de kosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien de reis niet kon worden aangepast en (tijdelijk of definitief) moest worden gestaakt dan komen, in aanvulling op genoemde vergoeding van ontstane meerkosten, de niet-genoten dagen in aanmerking voor vergoeding. Dit uiteraard onder aftrek van de waarde van de niet geleverde reisonderdelen.

Voor reizen die na 25 juli 2012 zijn aangevangen geldt dat de (gevolgen van) het militair offensief in Tadzjikistan bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door reisorganisator en consument voor aanvang van de reis is aanvaard.
De reisorganisator is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.