orkaan Evan - calamiteit vastgesteld

Bron: | 04-01-2013

De Calamiteitencommissie heeft op 21 december 2012 voor orkaan Evan de volgende besluiten genomen:

Vaststelling van een dreigende calamiteit op 15 december 2012 voor geheel Fiji vanwege de naderende komst van orkaan Evan;

Vaststelling van een calamiteit op 16 december 2012 voor dat deel van de Fiji dat werd getroffen door de passage van orkaan Evan;

Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie vanaf 15 december 2012 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen op Fiji waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit en de hierdoor aangetaste infrastructuur niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen (mede) naar Fiji die op 15 december 2012 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de (aankomende) passage van orkaan Evan - niet volgens de reisovereenkomst konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. Daar waar van toepassing zal de waarde van de niet geleverde reisonderdelen met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien de reis niet kon worden aangepast en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan komen in aanvulling op de eventuele meerkosten de niet-genotendagen in aanmerking voor vergoeding. Ook deze vergoeding vindt plaats onder aftrek van de waarde van de niet geleverde reisonderdelen.

Noot d.d. 2 januari 2013:Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 31 december 2012 is geëindigd.