Orkaan Dorian: Canada Nova Scotia en Newfoundland

Bron: | 11-09-2019

De Calamiteitencommissie heeft op 11 september 2019 voor orkaan Dorian voor Nova Scotia en Newfounland, Canada de volgende besluiten genomen:

  • ¬≠Vaststelling van een (dreigende) calamiteit vanaf 6 september voor Nova Scotia en Newfoundland, Canada, vanwege de passage van orkaan Dorian;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 6 september als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen op Nova Scotia en Newfoundland waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar Nova Scotia en Newfoundland die op 6 september al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die op Nova Scotia en Newfoundland als gevolg van de passage van orkaan Dorian niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Mogelijk zijn er reizen tijdelijk gestaakt.
Bij tijdelijke staking van de reis – bijvoorbeeld wegens evacuatie door de (lokale) overheid of wegens verblijf in shelters – heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen noodzaak tot  repatriëring. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk is dan kunnen in overleg met het Calamiteitenfonds reizen definitief worden gestaakt en klanten eerder dan gepland teruggehaald worden naar Nederland.
De redelijke kosten voor deze repatriëring komen – onder de voorwaarde dat hierover is overlegd met het Calamiteitenfonds – voor vergoeding in aanmerking.

Voor reizen naar Nova Scotia en Newfoundland met een vertrekdatum vanaf 6 september 2019 geldt dat (de gevolgen van) orkaan Dorian bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.