Nicaragua - molest: calamiteit vastgesteld

Bron: | 24-05-2018
De Calamiteitencommissie heeft voor het recente molest (opstand) in Nicaragua de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit op 17 mei 2018 voor geheel Nicaragua op basis van molest.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 17 mei 2018 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Nicaragua waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen (mede) naar Nicaragua die op 17 mei 2018 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de molestsituatie - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. 
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 17 mei 2018 geldt dat de (gevolgen van) het molest in Nicaragua bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. 
(De gevolgen van) deze molestsituatie vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.


Noot d.d. 10 augustus 2018:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 26 mei 2018 is geëindigd.