Nepal - lawines: calamiteit vastgesteld

Bron: | 24-10-2014

De Calamiteitencommissie heeft op 24 oktober 2014 voor de lawines in Nepal de volgende besluiten genomen:

  • ¬≠Vaststelling van een calamiteit op 14 oktober 2014 voor geheel Nepal op basis van een natuurramp.
  • ¬≠Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 14 oktober 2014 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Nepal waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deel-nemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar die delen van Nepal die op 14 oktober 2014 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk blijkt is sprake van (tijdelijke of definitieve) staking van de reis.

Bij tijdelijke staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen door de reisorganisator. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen sprake van repatriëring.

Bij definitieve staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring door het Calamiteitenfonds en van de niet-genoten dagen door de reisorganisator.

De reisorganisator vergoedt in elk van beide gevallen aan de consument het totale bedrag en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen en een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling.

Wij wijzen voor de goede orde op artikel 2 lid 2 sub d van de garantieregeling, waarin staat dat het Calamiteitenfonds alleen uitkeert indien de consument zijn schade niet kan verhalen op derden (zoals de reisverzekeraar).

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 14 oktober 2014 geldt dat de (gevolgen van) de lawines in Nepal bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de reisovereen-komst aansprakelijk.