Nepal - aardbeving: calamiteit vastgesteld

Bron: | 28-04-2015
  • Vaststelling van een calamiteit op 25 april 2015 voor geheel Nepal op basis van een natuurramp.
  • ¬≠Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 25 april 2015 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Nepal waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 25 april 2015 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die - als gevolg van de natuurramp in Nepal - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk blijkt is sprake van (definitieve of tijdelijke) staking van de reis.

Bij definitieve staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring door het Calamiteitenfonds en van de niet-genoten dagen door de reisorganisator.
De reisorganisator vergoedt in elk van beide gevallen aan de consument het totale bedrag en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen en een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling.
Wij wijzen voor de goede orde op artikel 2 lid 2 sub d van de garantieregeling, waarin staat dat het Calamiteitenfonds alleen uitkeert indien de consument zijn schade niet kan verhalen op derden (zoals de reisverzekeraar).

Bij tijdelijke staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen door de reisorganisator. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen sprake van repatriëring.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 25 april 2015 geldt dat de (gevolgen van) de aardbeving in Nepal bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormt dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.Noot d.d. 2 juni 2015:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare
situatie op 31 mei 2015 is geëindigd.