Maleisië - overstromingen: calamiteit vastgesteld

Bron: | 05-01-2015

De Calamiteitencommissie heeft op 31 december 2014 voor de overstromingen in Maleisië de volgende besluiten genomen: 

  • ¬≠Vaststelling van een calamiteit op 21 december 2014 voor het westelijke eiland van Maleisië op basis van een natuurramp.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 21 december 2014 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van het westelijke eiland van Maleisië waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken
    deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het
    Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar die delen van Maleisië die op 21 december
2014 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als
gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de
meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds
claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het
fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk blijkt is sprake van (tijdelijke of definitieve) staking van de reis.

Bij tijdelijke staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen door de reisorganisator. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen sprake van repatriëring.

Bij definitieve staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring door het Calamiteitenfonds en van de niet-genoten dagen door de reisorganisator.

De reisorganisator vergoedt in elk van beide gevallen aan de consument het totale bedrag en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen en een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.

Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling
aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van
de terugbetaling.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 21 december 2014 geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen in Maleisië bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard.
De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.