Libanon - molest: calamiteit vastgesteld

Bron: | 05-11-2019

De Calamiteitencommissie heeft voor het recente molest in Libanon de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling van een dreigende calamiteit met ingang van 17 oktober 2019 voor die plaatsen in Libanon die werden getroffen door dreigend molest. Het betreft gewelddadige stakingen dan wel gewelddadige wegblokkades als protest tegen sociale ongelijkheid en prijsstijgingen c.q. belastingmaatregelen.
 • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 21 oktober 2019 voor die plaatsen in Libanon die werden getroffen door bovengenoemd molest.
 • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 17 oktober 2019 voor die plaatsen in Libanon waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
  Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassingen

Deelnemers kunnen voor reizen die op 17 oktober 2019 al waren aangevangen en die als gevolg van het molest in niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(Tijdelijke) staking van reizen

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Definitieve staking van reizen en repatriëring

Indien tijdelijke staking van reizen geen reële optie is, omdat hervatting van de uitvoering van de reisovereenkomst op korte termijn niet mogelijk is, dan kunnen in overleg met het Calamiteitenfonds reizen definitief worden gestaakt en klanten eerder dan gepland teruggehaald worden naar Nederland.
De redelijke kosten voor deze repatriëring komen – onder de voorwaarde dat hierover is overlegd met het Calamiteitenfonds – voor vergoeding in aanmerking.
Claims voor reizen die definitief zijn gestaakt voordat dit besluit werd gepubliceerd worden in goed overleg met de betrokken deelnemer in de geest van dit besluit afgewikkeld. In grensgevallen zal het bureau zo veel mogelijk ten gunste van de consument handelen.

Gedwongen langer verblijf

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Nog niet aangevangen reizen

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 17 oktober 2019 2019 (maar zie ook de voetnoot hieronder) geldt dat (de gevolgen van) het molest in Libanon bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze molestsituatie vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Voetnoot

 • De vaststelling van een dreigende calamiteit - met ingang van 17 oktober 2019 - voor die plaatsen in Libanon die werden getroffen door dreigend molest - ziet uitsluitend op de situatie op dat moment. Wanneer op een latere datum in een ander gebied een nieuwe molestsituatie (zoals een nieuwe wegblokkade) ontstaat, is dit een nieuwe calamiteit. Er is immers eigenlijk sprake van elkaar opvolgende calamiteiten, zowel in tijd als ook in plaats.
  Dit laat zich lastig in één besluit vangen, en is pas achteraf precies te bepalen.
  Wij zullen bij de afwikkeling van schadeclaims telkens rekening houden met de situatie op het moment van aanvang van de reis, en de gebeurtenissen tijdens de reis.

  Reisorganisatoren die na 17 oktober 2019 reizen naar Libanon laten aanvangen gaan voor aanvang van de reis na of de verplichtingen uit de reisovereenkomst kunnen worden nagekomen. Zijn de geboekte accommodaties bereikbaar en beschikbaar?

  Wanneer dit zo is, en tijdens de uitvoering van de reis doen zich problemen voor wegens een nieuwe molestsituatie, dan is sprake van een nieuwe calamiteit waarvoor onze garantieregeling geldt. Immers, de (nieuwe) molestsituatie is dan een abnormale en onvoorziene gebeurtenis die zich pas tijdens de reis voordoet.

  Het fonds geeft geen dekking voor reisaanpassingen wegens molest op een specifieke locatie die voor aanvang van de reis al bekend waren. Immers, die situaties vormen een risico inherent aan de reis. In grensgevallen zal het bureau zo veel mogelijk ten gunste van de consument handelen.

Noot d.d. 20 februari 2020:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie in Libanon op 23 oktober 2019 is geëindigd.
Op deze datum waren alle reizen onder de garantieregeling, die op 17 oktober 2019 al waren aangevangen, aangepast.
Deze einddatum zegt niets over de huidige veiligheidssituatie in Libanon. Hiervoor verwijzen wij u naar het reisadvies voor Libanon van het
ministerie van Buitenlandse Zaken.