Spanje (La Palma) – vulkaanuitbarsting - repatriëringsinstructie

Bron: | 29-09-2021

De situatie op La Palma is gewijzigd sinds het eerste bindend besluit van 24 september 2021. Door de enorme aswolk en de lavastromen kunnen reizen niet langer worden uitgevoerd.

De Calamiteitencommissie heeft voor de vulkaanuitbarsting op het Spaanse (Canarische) eiland La Palma daarom het volgende vervolgbesluit genomen:

  • Het geven van een bindende instructie tot repatriëring van op La Palma aanwezige consumenten met aan het Calamiteitenfonds deelnemende reisondernemingen (voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden).

De eerder genomen besluiten blijven van kracht:

  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 19 september 2021 voor die plaatsen op La Palma die door de gevolgen van de vulkaanuitbarsting werden getroffen.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 19 september 2021 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van La Palma waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit – en het hierdoor ontstane gevaar voor de consument c.q. de hierdoor aangetaste infrastructuur - niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

    Aanvulling: de uitkeringsvatbare situatie eindigt zodra alle consumenten die op 19 september jl. al op La Palma waren zijn gerepatrieerd.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing

Deelnemers kunnen voor reizen naar La Palma die op 19 september 2021 al waren aangevangen en die ter plaatse - als gevolg van de natuurramp - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Tijdelijke staking van de reis

Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis tijdelijk moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.

De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.

Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.


Repatriëringsinstructie (nieuw)

De Calamiteitencommissie geeft alsnog instructie tot repatriëring van op La Palma aanwezige gasten, aangezien dit nu noodzakelijk is. De kosten van uitgevoerde repatriëringen zijn onder de garantieregeling gedekt.

Gedwongen langer verblijf

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling gedekt. De eventuele extra kosten van dit gedwongen langer verblijf zijn niet vergoedbaar.

Niet aangevangen reizen

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 19 september 2021 geldt dat de (gevolgen van) de vulkaanuitbarsting bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn.

De gevolgen van deze natuurramp vormen dan geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.