La Gomera bosbranden - calamiteit vastgesteld

Bron: | 16-08-2012

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbranden in het gebied Valle Gran Rey op het Canarische eiland La Gomera, de volgende besluiten genomen:

Retroactieve vaststelling van een calamiteit met ingang van 13 augustus 2012 voor het gebied Valle Gran Rey op het Canarische eiland La Gomera dat werd getroffen door bosbranden;

Retroactieve vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie vanaf 13 augus-tus 2012 voor die delen van het gebied Valle Gran Rey op het Canarische eiland La Gomera waar aan het fonds deel­nemende reisorganisatoren als gevolg van deze bosbranden, en het hierdoor ontstane gevaar voor de persoon of goederen van de consument, danwel de hierdoor aangetaste infrastructuur, niet langer in staat waren hun verplichten uit de reisovereen­komst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals die telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.Noot d.d. 24 augustus 2012:
De vastgestelde uitkeringsvatbare situatie, welke op 13 augustus 2012 inging, is op 24 augustus 2012 geëindigd.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 13 augustus 2012 al waren aangevangen en die als gevolg van de bosbranden niet volgens plan konden worden uitgevoerd de kosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de kosten voor vervangende accommodatie wanneer de geboekte accommodatie moest worden verlaten.
De waarde van de niet geleverde dagen van de geboekte accommodatie zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien de reis niet kon worden aangepast en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan komen in aanvulling op de eventuele extra verblijfs­kosten de niet-genoten dagen in aanmerking voor vergoeding. Dit onder aftrek van de waarde van de niet geleverde reisonderdelen.

Voor reizen die na 13 augustus 2012 zijn aangevangen geldt dat (de gevolgen van) deze bosbranden voor het gebied Valle Gran Rey op het Canarische eiland La Gomera bij deel­nemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door reisorganisator en consument voor aanvang van de reis is aanvaard.
Dit houdt in dat het Calamiteitenfonds geen dekking geeft voor (de gevolgen van) deze bosbranden voor het gebied Valle Gran Rey op het Canarische eiland La Gomera voor reizen die na 13 augustus 2012 zijn aangevangen.
De reisorganisator is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.