Indonesië (Sulawesi) - aardbeving (en tsunami) - calamiteit vastgesteld

Bron: | 02-10-2018
De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de aardbeving op Sulawesi, Indonesië op                                28 september 2018 (18:02 uur lokale tijd, t.o.v. Nederland +6 uur) de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) op 28 september 2018 voor die delen van Sulawesi, Indonesië die werden getroffen door een aardbeving en een hierop volgende tsunami;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 28 september 2018 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Sulawesi, Indonesië waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Uitvoeringsinstructie
De uitkeringsvatbare situatie geldt voor die gebieden waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Deelnemers kunnen voor reizen die op 28 september 2018 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de aardbeving en/of tsunami- niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. 
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen – c.q. van de repatriëring - aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. 
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor klanten die naar huis willen terwijl de reisorganisator de reis wel (in oorspronkelijke dan wel gewijzigde vorm) kan leveren worden de kosten van repatriëring niet vergoed.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 28 september 2018 (na de aardbeving/tsunami) geldt dat de (gevolgen van) de aardbeving op Sulawesi, Indonesië bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. 
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.