Gambia - (dreigend) molest: calamiteit vastgesteld

Bron: | 17-01-2017
De Calamiteitencommissie heeft op 17 januari 2017 voor het (dreigend) molest in Gambia de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit op 17 januari 2017 voor geheel Gambia op basis van (dreigend) molest en het als gevolg hiervan aangescherpt reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 17 januari 2017 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die delen van Gambia waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
  • Het geven van de bindende instructie tot repatriëring van alle consumenten die momenteel onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds in Gambia verblijven.
Uitvoeringsinstructie
U dient uw klanten zo spoedig mogelijk uit Gambia te repatriëren. TUI en Corendon voeren op korte termijn repatriëringsvluchten uit. Die actie wordt voor deelnemers aan het Calamiteitenfonds gecoördineerd door TUI. Voor planning en informatie kunnen deelnemers contact opnemen met TUI via health&safety-benelux@tui.nl. Daarnaast verzoeken wij deelnemers met klanten in Gambia om ons het aantal klanten te melden per e-mail: info@calamiteitenfonds.nl.

Voor rondreizen in de regio welke ook Gambia aandoen geldt dat indien de reizen worden aangepast – zodanig dat Gambia niet wordt bezocht – de meerkosten voor reisaanpassing vergoedbaar zijn.

Repatriëring betekent definitieve staking van de reis. Dan heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring en van de niet-genoten dagen. De reisorganisator keert de vergoeding aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf.
Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

De vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen start op de dag dat de klant is teruggereisd naar Nederland. Voor klanten die op de geboekte terugreisdatum naar Nederland terugkeren ontstaan geen meerkosten en volgt derhalve geen vergoeding (voor meerkosten of niet genoten dagen).

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 17 januari 2017 geldt dat de (gevolgen van) het (dreigend) molest in Gambia bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) dit (dreigend) molest vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. 
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Noot d.d. 26 januari 2017:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 26 januari 2017 is geëindigd.