Filipijnen - tyfoon Haiyan: calamiteit vastgesteld

Bron: | 12-11-2013

De Calamiteitencommissie heeft op 12 november 2013 voor de (naderende) passage van tyfoon Haiyan over de Filipijnen de volgende besluiten genomen:

  • ¬≠Vaststelling van een dreigende calamiteit op 7 november 2013 voor geheel de Filipijnen vanwege de naderende komst van tyfoon Haiyan;
  • Vaststelling van een calamiteit op 8 november 2013 voor dat deel van de Filipijnen dat werd getroffen door de passage van tyfoon Haiyan;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 7 november 2013 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die plaatsen op de Filipijnenwaar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen op de Filipijnen die op 7 november 2013 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die op de Filipijnen - als gevolg van de (naderende) passage van tyfoon Haiyan - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk blijkt en de reis wordt gestaakt, dan heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring door het Calamiteitenfonds en van de niet-genoten dagen door de reisorganisator.
De reisorganisator vergoedt aan de consument het totale bedrag en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen en een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling.

Voor reizen die vanaf 8 november 2013 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) de tyfoon bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst van verblijf aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.