Egypte, Sinaï – (dreigend) molest: (dreigende) calamiteit vastgesteld

Bron: | 28-02-2014

De Calamiteitencommissie heeft op 28 februari 2014 voor het (dreigend) molest in Egypte, Sinaï de volgende besluiten genomen:

  • ­Vaststelling van een (dreigende) calamiteit op 28 februari 2014 voor de Sinaï, Egypte op basis van (dreigend) molest en het als gevolg hiervan aangescherpt reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 28 februari 2014 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die delen van de Sinaï, Egypte waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Dit zal voornamelijk zien op de bestemming Sharm el Sheikh.

    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar die delen van de Sinaï, Egypte die op
28 februari 2014 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van het (dreigend) molest - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk blijkt en de reis wordt gestaakt, dan heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring door het Calamiteitenfonds en van de niet-genoten dagen door de reisorganisator.
De reisorganisator vergoedt aan de consument het totale bedrag en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen en een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling.

Let op: voor reizen met een geboekte terugreisdatum op 28 februari 2014 geldt dat geen sprake is van repatriëring en dus evenmin van meerkosten van repatriëring die voor vergoeding door het fonds in aanmerking komen. Voor deze consumenten is evenmin sprake van vergoeding van de niet-genoten dagen door de reisorganisator.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 28 februari 2014 geldt dat de (gevolgen van) het (dreigend) molest bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.Noot d.d. 28 maart 2014:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 28 maart 2014 is geëindigd.