Ecuador - aardbeving: calamiteit vastgesteld

Bron: | 19-04-2016

De Calamiteitencommissie heeft op 18 april 2016 voor de aardbeving in Ecuador de volgende besluiten genomen:
  • Vaststelling van een calamiteit op 17 april 2016 voor Ecuador op basis van een natuurramp.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 17 april 2016 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Ecuador waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. 
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
 
Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 17 april 2016 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die - als gevolg van de natuurramp in Ecuador - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.
 
Indien reisaanpassing niet mogelijk is en reizen (tijdelijk) moeten worden gestaakt heeft de consument in beginsel recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Het (tijdelijk) staken van een reis dient vooraf met het Calamiteitenfonds overlegd te worden.
 
Voor reizen die nadat het nieuws over de aardbeving bekend geworden was nog moesten aanvangen geldt dat de (gevolgen van) de aardbeving in Ecuador bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.