Italië (Cavallino) - tornado: calamiteit vastgesteld

Bron: | 14-08-2017

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de tornado in Cavallino, provincië Venetië in Italië - op 10 augustus 2017 rond 16:00 - uur de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 10 augustus 2017 16:00 uur voor die delen van (de kuststrook van) Cavallino, Italië die werden getroffen door de tornado.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 10 augustus 2017 16:00 uur voor die delen van (de kuststrook van) Cavallino, Italië waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst c.q. overeenkomst van verblijf na te komen. Dit betreft gebieden (zoals campings) waar de infrastructuur is aangetast door (de gevolgen van) de tornado.Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
De uitkeringsvatbare situatie geldt voor die gebieden (zoals campings) waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplich­tingen uit de reisovereenkomst c.q. overeenkomst van verblijf na te komen, zoals de vier genoemde campings.

Deelnemers kunnen voor reizen/verblijven die op 10 augustus 2017 16:00 uur al waren aangevangen (*) en die - als gevolg van de tornado in de regio Cavallino - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Dit geldt uitsluitend voor klanten die op campings verbleven die als gevolg van tornado­schade zijn gesloten en voor wie geen alternatieve accommodatie beschikbaar is.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.=
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen/verblijven met een vertrekdatum/aanvangsdatum vanaf 10 augustus 2017 16:00 uur geldt dat de (gevolgen van) de tornado in de regio Cavallino bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

(*) Bij een eigen-vervoerreis start de overeenkomst op het moment dat de geboekte accommodatie wordt betrokken. De heen- en terugreis maken er geen onderdeel van uit.
Klanten die hun verblijfsovereenkomst aanvangen nadat de tornado was gepasseerd vallen daarom niet onder dit besluit.

Noot d.d. 28 september 2017:
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 28 september 2017 is geëindigd.