Capmany bosbranden - calamiteit vastgesteld

Bron: | 26-07-2012

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbranden rond Capmany, Catalonië, Spanje de volgende besluiten genomen:

Retroactieve vaststelling van een calamiteit met ingang van 22 juli 2012 voor die delen van de regio in en rond Capmany, Catalonië, Spanje die werden getroffen door bosbranden;

Retroactieve vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie van 22 juli 2012 tot en met 24 juli 2012 voor die delen van de regio in en rond Capmany waar aan het fonds deelĀ­nemende reisorganisatoren als gevolg van deze bosbranden en het hierdoor ontstane gevaar voor de persoon of goederen van de consument, danwel de hierdoor aangetaste infrastructuur, niet langer in staat waren hun verplichten uit de reis- danwel verblijfsovereenkomst na te komen.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 22 juli 2012 al waren aangevangen (*) en die als gevolg van de bosbranden niet volgens plan konden worden uitgevoerd de kosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de kosten voor vervangende accommodatie wanneer de geboekte accommodatie moest worden verlaten.
De waarde van de niet geleverde dagen van de geboekte accommodatie zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(*) Bij zogenoemde eigen-vervoerreizen (alleen accommodatie geboekt) vangt de reis aan op het moment dat de accommodatie wordt betrokken.

Indien de reis niet kon worden aangepast en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan komen in aanvulling op de eventuele extra verblijfsĀ­kosten de niet-genoten dagen in aanmerking voor vergoeding. Dit uiteraard onder aftrek van de waarde van de niet geleverde reisonderdelen.

Voor reizen die na 22 juli 2012 zijn aangevangen geldt dat de (gevolgen van de) bosbranden rond Capmany bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door reisorganisator en consument voor aanvang van de reis is aanvaard.
De reisorganisator is voor een correcte uitvoering van de reis aansprakelijk.