Canada (British Columbia) - bosbranden: calamiteit vastgesteld

Bron: | 11-07-2017

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbranden in British Columbia, Canada de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 8 juli 2017 voor die plaatsen in British Columbia, Canada die werden getroffen door bosbranden.
    Momenteel ligt het getroffen gebied in het binnenland van (met name het zuidelijk deel) van British Columbia, en zijn de kuststreek en Vancouver Island niet getroffen;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 8 juli 2017 voor die plaatsen in British Columbia, Canada waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 8 juli 2017 al waren aangevangen en die   als gevolg van de bosbranden in British Columbia   niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Let op:
Voor reizen waarbij alleen een camper is gehuurd, en de consument niet via de reisorganisator campingplaatsen heeft gereserveerd bestaat de verplichting voortvloeiend uit de reisovereenkomst (als bedoeld in de formulering van de vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie) uit het leveren van de camper. Wanneer de consument niet de door hem gewenste route kan afleggen maar er wel een gelijkwaardige alternatieve route kan worden gereden kan de reisorganisator aan deze verplichting voldoen. Er is dan geen sprake van een uitkeringsvatbare situatie.
Bij de afwikkeling van schadeclaims zal het bureau hiermee rekening moeten houden.
In grensgevallen zal het bureau zo veel mogelijk ten gunste van de consument handelen.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 8 juli 2017 geldt dat (de gevolgen van) de bosbranden in British Columbia bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Nadere toelichting op het besluit van de Calamiteitencommissie
d.d. 13 juli 2017

Uit ontvangen reacties op het besluit van de Calamiteitencommissie van 11 juli jl. maken wij op dat een nadere toelichting op zijn plaats is.

De vaststelling van een calamiteit - met ingang van 8 juli 2017 voor die plaatsen in British Columbia, Canada die werden getroffen door bosbranden - ziet uitsluitend op de situatie op dat moment. Wanneer op een latere datum in een ander gebied een nieuwe bosbrand ontstaat, is dit een nieuwe calamiteit. Er is immers eigenlijk sprake van elkaar opvolgende calamiteiten, zowel in tijd als ook in plaats.
Dit laat zich lastig in één besluit vangen, en is pas achteraf precies te bepalen.
Wij zullen bij de afwikkeling van schadeclaims telkens rekening houden met de situatie op het moment van aanvang van de reis, en de gebeurtenissen tijdens de reis.

Reisorganisatoren die na 8 juli reizen naar British Columbia, Canada laten aanvangen gaan voor aanvang van de reis na of de verplichtingen uit de reisovereenkomst kunnen worden nagekomen. Zijn de geboekte accommodaties bereikbaar en beschikbaar?
Wanneer dit zo is, en tijdens de uitvoering van de reis doen zich problemen voor wegens nieuwe bosbranden, dan is sprake van een nieuwe calamiteit waarvoor onze garantieregeling geldt. Immers, de (nieuwe) bosbrand is dan een abnormale en onvoorziene gebeurtenis die zich pas tijdens de reis voordoet.

Het fonds geeft geen dekking voor reisaanpassingen wegens bosbranden op een specifieke locatie die voor aanvang van de reis al bekend waren. Immers, die branden vormen een risico inherent aan de reis. In grensgevallen zal het bureau zo veel mogelijk ten gunste van de consument handelen.

Wij verwijzen ANVR-leden afsluitend naar de ANVR nieuwsbrief van vandaag, 13 juli 2017, waarin de ANVR vragen van leden over Canada BC beantwoordt.

Noot d.d. 11 december 2017:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 11 december 2017 is geëindigd.