Canada Alberta - overstromingen: calamiteit vastgesteld

Bron: | 27-06-2013

De Calamiteitencommissie heeft op 26 juni 2013 voor de overstromingen in het zuidelijk deel van Alberta, Canada de volgende besluiten genomen:

 

­Vaststelling van een calamiteit op 20 juni 2013 voor die delen van zuidelijk Alberta, Canada waar zich als gevolg van extreme regenval overstromingen voordeden.
Het gaat dan met name om het zuidelijk deel van Alberta, het gebied rondom Calgary.

 

­Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 20 juni 2013 als gevolg van deze calamiteit voor die die delen van zuidelijk Alberta, Canada, waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisover­eenkomst na te komen.

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

 

Uitvoeringsinstructie

 

Deelnemers kunnen voor reizen naar die delen van Alberta, Canada die op 20 juni 2013 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van de overstromingen - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpas­singen bij het Calamiteitenfonds claimen.

 

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

 

Let op: bij camperreizen is de reisorganisator (alleen) aansprakelijk voor de levering van de camper. De route die de reiziger met de camper aflegt maakt geen onderdeel uit van de met de reisorganisator gesloten overeenkomst. Meerkosten die ontstaan door het moeten kiezen van een andere dan de door de klant gewenste route komen niet voor vergoeding door het Calamiteitenfonds in aanmerking.

 

Voor reizen die vanaf 21 juni 2013 zijn begonnen geldt dat de (gevolgen van) de overstromingen bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst van verblijf aansprakelijk.

 

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 4 juli 2013 is geëindigd.