VS (Californië) - bosbranden: calamiteit vastgesteld

Bron: | 25-07-2017

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de recente bosbranden in Californië, Verenigde Staten de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 20 juli 2017 voor die plaatsen in Californië, Verenigde Staten die werden getroffen door bosbranden.
    Op dat moment lag het getroffen gebied in het noorden en midden van de staat Californië. Zie www.fire.ca.gov/current_incidents voor de actuele stand van zaken;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 20 juli 2017 voor die plaatsen in Californië, Verenigde Staten waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Nadere toelichting op dit besluit
De vaststelling van deze calamiteit ziet uitsluitend op de situatie op dat moment. Wanneer op een latere datum in een ander gebied een nieuwe bosbrand ontstaat, is dit een nieuwe calamiteit. Er is immers eigenlijk sprake van elkaar opvolgende calamiteiten, zowel in tijd als ook in plaats.
Dit laat zich lastig in één besluit vangen, en is pas achteraf precies te bepalen.
Wij zullen bij de afwikkeling van schadeclaims telkens rekening houden met de situatie op het moment van aanvang van de reis, en de gebeurtenissen tijdens de reis.

Reisorganisatoren die na 20 juli reizen naar Californië, Verenigde Staten laten aanvangen gaan voor aanvang van de reis na of de verplichtingen uit de reisovereenkomst kunnen worden nagekomen. Zijn de geboekte accommodaties bereikbaar en beschikbaar?
Wanneer dit zo is, en tijdens de uitvoering van de reis doen zich problemen voor wegens nieuwe bosbranden, dan is sprake van een nieuwe calamiteit waarvoor onze garantieregeling geldt. Immers, de (nieuwe) bosbrand is dan een abnormale en onvoorziene gebeurtenis die zich pas tijdens de reis voordoet.
Het fonds geeft geen dekking voor reisaanpassingen wegens bosbranden op een specifieke locatie die voor aanvang van de reis al bekend waren. Immers, die branden vormen een risico inherent aan de reis. In grensgevallen zal het bureau zo veel mogelijk ten gunste van de consument handelen.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen die op 20 juli 2017 al waren aangevangen en die als gevolg van de bosbranden in Californië niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.
De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.
Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Let op:
Voor reizen waarbij alleen een camper is gehuurd, en de consument niet via de reisorganisator campingplaatsen heeft gereserveerd bestaat de verplichting voortvloeiend uit de reisovereenkomst (als bedoeld in de formulering van de vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie) uit het leveren van de camper. Wanneer de consument niet de door hem gewenste route kan afleggen maar er wel een gelijkwaardige alternatieve route kan worden gereden kan de reisorganisator aan deze verplichting voldoen. Er is dan geen sprake van een uitkeringsvatbare situatie.
Bij de afwikkeling van schadeclaims zal het bureau hiermee rekening moeten houden.
In grensgevallen zal het bureau zo veel mogelijk ten gunste van de consument handelen.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 20 juli 2017 geldt dat (de gevolgen van) de bosbranden in Californië bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.
De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.