Australië (Queensland) - orkaan Debbie: calamiteit vastgesteld

Bron: | 30-03-2017

De Calamiteitencommissie heeft op 30 maart 2017 voor orkaan Debbie in Australië (Queensland) de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een (dreigende) calamiteit op 28 maart 2017 voor Australië (Queensland), vanwege de passage van orkaan Debbie;
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 28 maart 2017 als gevolg van deze calamiteit voor die plaatsen in Australië (Queensland) waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisover¬≠eenkomst na te komen.

    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Deelnemers kunnen voor reizen naar Australië (Queensland) die op 28 maart 2017 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die in Australië (Queensland) - als gevolg van de naderende passage van orkaan Debbie - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpas¬≠singen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Mogelijk zijn er reizen (tijdelijk of definitief) gestaakt.

Bij tijdelijke staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. De reis wordt na de staking voortgezet en er is geen sprake van repatriëring.

Bij definitieve staking van de reis heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring en van de niet-genoten dagen. De reisorganisator keert de vergoeding aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 28 maart 2017 geldt dat (de gevolgen van) orkaan Debbie voor Australië (Queensland) bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.

(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Noot d.d. 31 mei 2017: Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 19 april 2017 is geëindigd.