Australië, New South Wales – bosbranden: calamiteit vastgesteld

Bron: | 03-01-2020

De Calamiteitencommissie heeft naar aanleiding van de evacuaties wegens bosbranden in New South Wales, Australië de volgende besluiten genomen:

-  Vaststelling van een calamiteit op 2 januari 2020 voor die plaatsen in New South Wales, Australië die werden getroffen door bosbranden, als gevolg waarvan de noodtoestand werd uitgeroepen en de overheid startte het kustgebied te evacueren.

-  Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 2 januari 2020 voor die plaatsen in New South Wales, Australië waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing

Deelnemers kunnen voor reizen die op 2 januari 2020 al waren aangevangen en die als gevolg van de evacuatie wegens de bosbranden in New South Wales, Australië niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen.

De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Tijdelijke staking

Indien reisaanpassing niet mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen.

Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.

De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.

Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet-aangevangen reizen

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 2 januari 2020 geldt dat (de gevolgen van) de bosbranden in New South Wales, Australië bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. Zeker zolang de evacuatie van kracht is en een afradend reisadvies geldt.

(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking.

De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Gedwongen langer verblijf

Gedwongen langer verblijf na afloop van de geboekte reisperiode is niet onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds gedekt. Wellicht kunnen klanten een beroep doen op hun reisverzekeraar.

Noot over camperhuur

Voor reizen waarbij alleen een camper is gehuurd, en de consument niet via de reisorganisator campingplaatsen heeft gereserveerd bestaat de verplichting voortvloeiend uit de reisovereenkomst (als bedoeld in de formulering van de vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie) uit het leveren van de camper.

Wanneer de consument niet de door hem gewenste route kan afleggen maar er wel een gelijkwaardige alternatieve route kan worden gereden kan de reisorganisator aan deze verplichting voldoen. Er is dan geen sprake van een uitkeringsvatbare situatie.

Bij de afwikkeling van schadeclaims zal het bureau hiermee rekening moeten houden.

In grensgevallen zal het bureau zo veel mogelijk ten gunste van de consument handelen.


Noot d.d. 20 februari 2020:

Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie in New South Wales, Australië op 14 februari 2020 is geëindigd.
Op deze datum waren volgens de Australische overheid alle bosbranden onder controle. 
Reizen onder de garantieregeling, die op 2 januari 2020 al waren aangevangen, hoeven niet langer te worden aangepast.