Duitsland (Nationalpark Sächsische Schweiz) – bosbrand: calamiteit vastgesteld

Bron: | 04-08-2022

De Calamiteitencommissie heeft op 3 augustus 2022 naar aanleiding van de recente bosbrand in Nationalpark Sächsische Schweiz, Duitsland de volgende besluiten genomen:

-   Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 25 juli 2022 voor die plaatsen in Nationalpark Sächsische Schweiz, Duitsland die werden getroffen door een bosbrand.

-   Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 25 juli 2022 voor die plaatsen in Nationalpark Sächsische Schweiz, Duitsland waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze bosbrand niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.
Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.
Bepalende factor: er is niet langer sprake van hetzij gevaar, hetzij aangetaste infrastructuur als gevolg van de bosbrand. De bosbrand is (voldoende) bedwongen.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing

Deelnemers kunnen voor reizen die op 25 juli 2022 al waren aangevangen en die als gevolg van deze bosbrand niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Tijdelijke staking van de reis
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis tijdelijk moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.
De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.
Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 25 juli 2022  geldt dat (de gevolgen van) deze bosbrand bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

*****